Kadra

Ludzie – kadra projektu

Rafal Kasprzak - zdjecie

dr hab. RAFAŁ KASPRZAK

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii kultury, wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Autor koncepcji pomiaru oddziaływania kultury na gospodarkę regionu oraz twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl  Zakres zainteresowań badawczych obejmuje także problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju kultury i przemysłów kultury. Jest jednocześnie doradcą i certyfikowanym trenerem z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE oraz autorem licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej, specjalizacja zawodowa to doradztwo i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych www.kmc.waw.pl . Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

Dr hab. Rafał Kasprzak jest koordynatorem Projektu Koziołek Matołek rozwija i uczy.

 

beata_mazurek_kucharska

dr BEATA MAZUREK KUCHARSKA 

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii w Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie. Ekspert i członek wielu projektów badawczych w dziedzinie, m.in. rynku pracy, wykluczenia zawodowego osób dojrzałych, aktywizacji i kompetencji społecznych. Autorka licznych publikacji m.in. „Kompetencje społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach. Badania
empiryczne”, „Idea nowej solidarności międzypokoleniowej”, „Rekomendacje końcowe dla pracodawców, wynikające z analizy i
interpretacji wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach Projektu „Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki
sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym”

Dr Kucharska jest kluczowym ekspertem w realizacji Komponentu 1 Koziołek Matołek buduje relacje z kulturą. 

 

dr Paulina Forma

dr PAULINA FORMA

Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obszary i zainteresowania badawcze to: społeczno-edukacyjne problemy wielodzietności widziane w perspektywie socjalnej i innowacyjnej oraz socjalizacja i inkulturacja dzieci i młodzieży. Obok tradycyjnego charakteru zagadnień społecznych omawia towarzyszące im inne, posługując się w tym celu różnorodnymi wskaźnikami w skali mikro i makro. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne Edukacyjne i Artystyczne, kierownik i współrealizatorka kilku projektów unijnych, badawczych, wdrożeniowych i innowacyjnych zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu animacji społeczno-kulturowej i dramy, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki rodziny, społecznej i teorii wychowania itp.

Dr Paulina Forma odpowiada za Komponent 2. Koziołek Matołek jako „Open Glam

 ana kaminskadr ANA KAMIŃSKA –

Doktor w Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytucjonalny Koordynator LLP ERASMUS, Broker międzynarodowej współpracy, Działu Innowacji i Transferu Technologii, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej główne obszary badawcze to: gospodarka i uwarunkowanie społeczne rozbudowy metropolii i aglomeracji, rola kultury i twórczych przemysłów w rozwoju gospodarczym i społecznym miast; socjalna polityka lokalna i jej zmiany; naukowa  przedsiębiorczość i inwencja twórcza, w tym również badawczo-rozwojowy metodologie zarządzania projektami. Posiada doświadczenie pedagogiczne oraz projektowe: kierowanie, koordynacja, monitorowanie i zarządzanie projektami. Ma także doświadczenie w zakresie koordynowania i wprowadzenia systemu ECTS w uczelni wyższej. Dr Ana Kamińska realizuje Komponent 3. Koziołek Matołek – nie wyklucza lecz uczy i rozwija.