Kadra

Ludzie – kadra projektu

Rafal Kasprzak - zdjecie

dr RAFAŁ KASPRZAK

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii kultury, wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Autor koncepcji pomiaru oddziaływania kultury na gospodarkę regionu oraz twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl  Zakres zainteresowań badawczych obejmuje także problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju kultury i przemysłów kultury. Jest jednocześnie doradcą i certyfikowanym trenerem z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE oraz autorem licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej, specjalizacja zawodowa to doradztwo i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych www.kmc.waw.pl . Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

Dr Kasprzak jest koordynatorem Projektu oraz kluczowym ekspertem odpowiedzialnym za realizację Komponentu 5 „Koziołek Matołek stymuluje lokalną gospodarkę

beata_mazurek_kucharska

dr BEATA MAZUREK KUCHARSKA 

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii w Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie. Ekspert i członek wielu projektów badawczych w dziedzinie, m.in. rynku pracy, wykluczenia zawodowego osób dojrzałych, aktywizacji i kompetencji społecznych. Autorka licznych publikacji m.in. „Kompetencje społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach. Badania
empiryczne”, „Idea nowej solidarności międzypokoleniowej”, „Rekomendacje końcowe dla pracodawców, wynikające z analizy i
interpretacji wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach Projektu „Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki
sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym”

Dr Kucharska jest kluczowym ekspertem w realizacji Komponentu 1 „Koziołek Matołek stymuluje kreatywność

 

20140530_152933

dr JANINA KOWALIK

Politolog – socjolog, pracownik naukowo dydaktyczny UJK w Kielcach. Od wielu lat z pasją bada różnorakie zjawiska społeczne, szczególnie w obszarze samorządu terytorialnego, i społeczności lokalnych. Jest ciągle ciekawa świata i ludzi i nie obraża się na społeczeństwo. Członek bądź ewaluator licznych projektów badawczych m.in. projektu pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności,  ”EKOlogiczny sposób na życie”, badanie potencjału branż kreatywnych województwa świętokrzyskiego i łódzkiego w projekcie KREO ARTE REGIONALIS.

Dr Janina Kowalik jest kluczowym ekspertem odpowiedzialnym za realizację komponentu badawczego nr 2 „Koziołek Matołek uczy norm i wartości„.

G

dr hab. BARBARA LENA GIERSZEWSKA, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

literaturoznawca, filmoznawca, uutorka wielu publikacji związanych z tematyką kultury. Profesor Gierszewska jest kluczowym ekspertem odpowiedzialnym za realizację komponentu badawczego  nr 3 „Koziołek Matołek na tle innych bohaterów bajek. W pracach nad tym zagadnieniem będzie ją wspierać dr Monika Bator.

dr MONIKA BATOR

kulturoznawca

 

dr Paulina Forma

dr PAULINA FORMA

Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obszary i zainteresowania badawcze to: społeczno-edukacyjne problemy wielodzietności widziane w perspektywie socjalnej i innowacyjnej oraz socjalizacja i inkulturacja dzieci i młodzieży. Obok tradycyjnego charakteru zagadnień społecznych omawia towarzyszące im inne, posługując się w tym celu różnorodnymi wskaźnikami w skali mikro i makro. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne Edukacyjne i Artystyczne, kierownik i współrealizatorka kilku projektów unijnych, badawczych, wdrożeniowych i innowacyjnych zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu animacji społeczno-kulturowej i dramy, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki rodziny, społecznej i teorii wychowania itp.

Dr Paulina Forma odpowiada za Komponent 4. „Koziołek Matołek jako animator kultury

dr ANNA WILECZEK; absolwentka polonistyki KUL, doktor nauk humanistycznych, językoznawca, nauczyciel dyplomowany, pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obszary i zainteresowania badawcze to: socjolekt młodzieżowy w aspekcie kulturowym; biolekt dziecięcy, problemy relacji: język a kultura (ze szczególnym uwzględnieniem kultury dziecięcej imłodzieżowej i kultury medialnej); dyskurs edukacyjny; Założycielka i opiekun koła naukowego Animus zajmującego się animacją kultury wśród najmłodszych, komunikacją i myśleniem naukowym dziecka.

W Projekcie dr Anna Wileczek odpowiada za realizację Komponentu 4. „Koziołek Matołek jako animator kultury

ana kaminskadr ANA KAMIŃSKA

Doktor w Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytucjonalny Koordynator LLP ERASMUS, Broker międzynarodowej współpracy, Działu Innowacji i Transferu Technologii, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej główne obszary badawcze to: gospodarka i uwarunkowanie społeczne rozbudowy metropolii i aglomeracji, rola kultury i twórczych przemysłów w rozwoju gospodarczym i społecznym miast; socjalna polityka lokalna i jej zmiany; naukowa  przedsiębiorczość i inwencja twórcza, w tym również badawczo-rozwojowy metodologie zarządzania projektami. Posiada doświadczenie pedagogiczne oraz projektowe: kierowanie, koordynacja, monitorowanie i zarządzanie projektami. Ma także doświadczenie w zakresie koordynowania i wprowadzenia systemu ECTS w uczelni wyższej. Dr Ana Kamińska realizuje Komponent 4. „Koziołek Matołek jako animator kultury

Foto_A.DepczynskaANNA DEPCZYŃSKA

Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Dział Innowacji i Transferu Technologii. Koordynator projektów z 8-letnim stażem. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzaniem wiedzą i transferem technologii. Bogate doświadczenie zawodowe (15 lat) włączając 6 lat pracy w  biznesie (sektor ICT, aplikacje internetowe, sprzęt komputerowy, tłumaczenia, budownictwo), 9 lat prowadzenia, rozliczania i koordynowania projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE oraz programów międzynarodowych.  Ukończone liczne szkolenia i kursy związane z pozyskiwaniem i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej; doświadczenie w prowadzeniu projektów o charakterze edukacyjnym, inwestycyjnym i badawczym m.in. w przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL, RPO WŚ, PO IG, STRATEGMED, BIOSTRATEG, 7 PR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu TEMPUS, oraz monitoring i koordynację trwających projektów współfinansowanych z UE.

Uczestnik misji zagranicznych reprezentantów województwa świętokrzyskiego. Wykładowca z zakresu zarządzania projektami. Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, certyfikat TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Członek stowarzyszenia International Project Management Association Polska. Nauczyciel gry na fortepianie. Od 2003 r. mikro-przedsiębiorca.