Narzędzia badawcze

Naukowcy wykorzystają następujące narzędzia: analizy danych zastanych (desk research) poprzez kwerendy biblioteczne w Polsce i zagranicą, ankiety dystrybuowane wśród gości odwiedzających ECB (ankieta będzie dostępna w wersjach online i papierowej) oraz rezydentów miasta Pacanów (ankieta w wersji papierowej), raport.