Komponenty projektu

 

1. Koziołek Matołek buduje relacje z kulturą

Celem komponentu jest inspiracja i integracja mieszkańców, ludzi kultury (artystów, ekspertów, studentów kierunków artystycznych), animatorów życia społecznego, pracowników ECB
i innych interesariuszy wokół przestrzeni Europejskiego Centrum Bajki jako strefy budującej relacje międzyludzkie i wzmacniającej aktywne postawy wobec kultury i działań kreatywnych
w publicznej przestrzeni.

2. Koziołek Matołek jako „Open Glam”

Komponent ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest diagnoza skutków inkulturacyjnych zadań podejmowanych przez Centrum Bajki przy pomocy postaci Koziołka Matołka w szczególności poprzez rozpoznanie jego wpływu na socjalizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze.

3. Koziołek Matołek – nie wyklucza lecz uczy i rozwija

Celem komponentu jest określenie potrzeb i oczekiwań faktycznych ipotencjalnych odbiorców inicjatyw podejmowanych przez Europejskie Centrum Bajki oraz wypracowanie katalogu dobrych praktyk
w obszarze zwiększenia partycypacji w kulturze – jako porównanie procesów i praktyk instytucji z wiodącymi przedstawicielami Europy danej branży. Ma to posłużyć identyfikacji obszarów działalności instytucji, które mogą funkcjonować lepiej oraz wskazaniu dobrych praktyk do naśladowania.

Komponent 2. i 3. ściśle ze sobą korespondują, tworząc całość interpretującą dane o kulturze.