Narzędzia badawcze

 Projekt obejmuje realizację prac badawczych w ramach trzech komponentów. Przebieg prac
w ramach poszczególnych komponentów jest podobny i będzie obejmował następujące etapy realizacji zadania badawczego.

Etap 1. Analiza danych zastanych i konceptualizacja badania

W ramach tego etapu przewiduje się wstępne prace badawcze w postaci analizy danych zastanych poprzez kwerendy biblioteczne w Polsce i zagranicą. Ta część badania określona została jako eksploracja z uwagi na funkcję, jaką pełni w całym procesie badawczym. Eksploracja rozumiana jest jako pozyskanie zarówno podstawowej jak i pogłębionej wiedzy na temat problematyki poszczególnych komponentów badawczych. Informacje zostaną uzyskane na drodze analizy danych zastanych (desk research). Analiza ta będzie obejmowała dostępne dokumenty, publikacje naukowe, analizy, ekspertyzy, dane statystyczne oraz inne źródła informacji
w tym kwerendy biblioteczne. Zorganizowany zostanie także panel ekspercki poświęcony danym zagadnieniom i badaniom.

Etap 2. Konstrukcja narzędzi do badania

W wyniku prac zrealizowanych w pierwszym etapie zespół zarządzający badaniami w ramach każdego z komponentów uszczegółowi koncepcję badawczą oraz opracuje narzędzia badawcze, które zostaną wykorzystane w kolejnych etapach. W pracach nad uszczegółowieniem koncepcji badawczej oraz konstruowaniem narzędzia będą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu badawczego. W końcowej części tego etapu przeprowadzony zostanie pilotaż narzędzi badawczych.

Etap 3. Przeprowadzenie szkolenia badaczy W kolejnym etapie prac badawczych członkowie zespołów badawczych przeprowadzą szkolenia na osobach prowadzących badania terenowe. Tymi osobami będą pracownicy Europejskiego Centrum Bajki oraz członkowie lokalnej społeczności i współpracujących z ECB organizacji pozarządowych.

Etap 4. Badania terenowe. Analiza danych zebranych w trakcie prac badawczych. W wyniku prowadzonych badań terenowych zebrany zostanie określony materiał empiryczny, który poddany zostanie analizie.

Etap 5. Opracowanie raportu z wynikami badań. Panel ekspercki

Końcowym efektem pracy nad każdym z komponentów badawczych będzie przygotowanie raportu z badań dostępnego publicznie na stronie internetowej projektu oraz organizacja panelu eksperckiego poświęconego przeprowadzonemu projektowi badawczemu.