Komponenty projektu

Komponenty

Koziołek Matołek stymuluje kreatywność

Celem projektu badawczego jest empiryczne rozpoznanie wpływu odwiedzin u Koziołka Matołka, czyli pobytu w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, na szeroko rozumianą kreatywność odbiorców. W tym celu planuje się przeprowadzenie zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych wśród osób odwiedzających ECB. Wyniki przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych posłużą do opracowania eksperymentalnej wersji docelowego narzędzia badawczego, służącego badaniu wpływu ECB na kreatywność odwiedzających. Planuje się także przeprowadzenie badań ilościowych, realizowanych przy zastosowaniu celowo opracowanego narzędzia ilościowego jako badań testujących stawiane hipotezy w formule podejścia eksperymentalnego (tzw. pre-test/ post-test) w grupie wybranych losowo pięciu grup zorganizowanych (np. klas szkolnych z różnych szkół). Uczestnicy wycieczki do ECB byliby testowani przed i po odwiedzinach w ECB, aby móc uchwycić ew. efekt wpływu tej wizyty na ich postawy kreatywne i interpretację wybranych symboli ECB. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wypracowanie narzędzia badawczego „czułego” na postępujący kierunek rozwoju badań, realizowanych w Projekcie. Zakłada się, że docelowo narzędzie takie mogłoby znaleźć zastosowanie w realizacji innych projektów partnerskich ECB.

Koziołek Matołek uczy norm i wartości

Przedmiotem badań w ramach komponentu 2. Koziołek Matołek uczy norm i wartości będzie zbadanie udziału polskich tradycyjnych bajek w lekturach dzieci przedszkolnych oraz na etapie wczesnoszkolnym. W badaniach sondażowych realizowanych technika ankiety (papierowej i internetowej) prowadzonych wśród rodziców dzieci w wieku 3-10 lat, na próbie celowej ok. 800 osób podjęte zostaną następujące zagadnienia:

– obecności i proporcji bajek książkowych na tle innych form kontaktu z bajkami (TV, kino, teatr);

– czy rodzice dokonują świadomego wyboru bajek dla swoich dzieci we wczesnym dzieciństwie;

– główne powody, dla których rodzice wybierają bądź nie, polskie tradycyjne bajki

– znajomość i popularność polskich bajek tradycyjnych na tle bajek wywodzących się z innych kultur;

– Oszacowanie wartości niesionych przez wybrane polskie bajki (książkowe i filmowe) i uznawanych przez rodziców za istotne w socjalizacji ich dzieci na tle bajek wywodzących się z innych kultur.

Drugim aspektem badania będzie sondaż wśród dzieci 10-13 letnich na temat wartości i norm wyniesionych przez nich z bajek czytanych we wczesnym dzieciństwie. Badanie zostanie przeprowadzone techniką ankiety audytoryjnej w klasach 4-6 w wylosowanych szkołach.

Koziołek Matołek na tle innych bohaterów bajek

Czy dla milusińskich urodzonych w XXI wieku Koziołek Matołek jest nadal zabawną i empatyczną postacią ze świata bajek? Czy niepoprawny Matołek jest nadal znany i lubiany przez polskie dzieci, czy może przegrał z drukowanymi i filmowymi projektami Walta Disneya i współczesnymi bohaterami rodzimych i zagranicznych bohaterów książeczek, komiksów, audiobook’ów i kreskówek dla najmłodszych? Co można zrobić, aby kolejne pokolenia dzieciaków (nie tylko w Polsce; będziemy badać „żywotność” Matołka w przekładach na język angielski i ukraiński) zainteresować przygodami Koziołka Matołka, który od kilkudziesięciu już lat „błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa”? Aby odpowiedzieć na powyższe i wiele innych pytań, Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie rozpoczyna wieloaspektowy projekt pod roboczym tytułem KOZIOŁEK MATOŁEK REAKTYWACJA. Podejmujemy próbę usytuowania literacko-obrazkowego dzieła duetu twórczego Makuszyński – Walentynowicz o „polskim koziołku” pośród innych bajek preferowanych przez współczesne dzieci rozwijające się w kręgu kultury zachodniej.

W ramach realizacji projektu planowana jest konferencja, panel dyskusyjny z udziałem naukowców i praktyków specjalizujących się w literaturze i mediach dla dzieci. Przewidujemy też warsztaty dla studentów, kadry przedszkolnej, młodych nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów sztuki zainteresowanych propagowaniem kultury czytelniczej i medialnej wśród najmłodszych w oparciu o bajkę zwierzęcą, ze szczególnym wykorzystaniem postaci Koziołka Matołka. Chcielibyśmy również kontynuować i kreować ideę spotkań z Przygodami Koziołka Matołka (głośne czytanie / słuchanie / oglądanie plus formy interaktywne) zapoczątkowaną kilka lat temu w ECB. Zamierzamy również zorganizować „akcje w terenie” KOZIOŁEK MATOŁEK REAKTYWACJA… w różnych miejscach przestrzeni publicznej, gdzie zawsze przebywają dzieci (np. centra handlowe, place zabaw, kina, biblioteki). Efektem finalnym projektu będzie monografia naukowa udostępniona zainteresowanym w formie drukowanej i online. Na stronie www ECB w Pacanowie będą się sukcesywnie pojawiać fragmenty tekstów, fotografie, rejestracje wideo i audio dokumentujące kolejne etapy realizacji projektu.

Koziołek Matołek jako animator kultury

Moduł Koziołek Matołek animatorem kultury ma na celu zbadanie aktywności kulturowej dzieci inspirowanej postawami, wartościami czy archetypami ewokowanymi przez bajkę i baśń. Zakłada najpierw analizę sposobów uczestnictwa lub motywacji nieuczestnictwa w kulturze dzieci, aby następnie określić skrypty możliwych inspiracji do rozwijania dziecięcej wrażliwości i kreatywności. Na ich podstawie zostaną zrealizowane w wybranych placówkach oświatowych warsztaty animacyjne wskazujące, że postaci i treści bajkowe nie tylko mogą poruszać wyobraźnię i emocje, ale także aktywizować kulturowo.

Koziołek Matołek stymuluje lokalną gospodarkę

Kultura wpływa na gospodarkę stymulując tworzenie miejsc pracy, wzrost przychodów budżetu samorządu terytorialnego oraz zwiększając rozpoznawalność regionu. W ramach obszaru badań stworzone zostanie narzędzie pozwalające oszacować ekonomiczne oddziaływanie Europejskiego Centrum Bajki (w tym Koziołka Matołka jako ikony Pacanowa) na gospodarkę. Ocena obejmować będzie efekty bezpośrednie, efekty pośrednie oraz efekty indukowane. Opracowane narzędzie będzie możliwe do zastosowania przez inne instytucje kultury.