Koziołek Matołek już umie zarabiać

Zakończył się projekt badawczy pt. „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, realizowany w latach 2016 – 2017 przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Raport, powstały w wyniku dwuletnich  wieloaspektowych i wielowymiarowych badań, sformułował m.in. odpowiedzi na tak podstawowe pytania jak:  ocena skuteczności działań Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie czy wpływ tej instytucji na uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze oraz na integrację różnych lokalnych środowisk.

Wszyscy eksperci biorący udział w projekcie zgodnie podkreślali „wielką rolę Centrum  w realizacji zadań instytucji kultury, w tworzeniu atrakcyjnych inicjatyw, niebanalnych wydarzeń, kreatywnych przestrzeni, które służą rozwojowi i integracji przedstawicieli  różnych pokoleń. Jako szczególnie cenne wskazują inicjatywy bezpośredniego uczestnictwa w kulturze ludzi w różnym wieku odwiedzających ECB. Przestrzeń ta sprzyja kontaktom twórców z odbiorcami, nauczycieli z uczniami, dzieci, rodziców, babć, dziadków i wielu innych członków rodzin. Staje się miejscem, w którym nie tylko można oglądać, dotykać, przeżywać emocje, bawić się i rozwijać, ale prowadzić dialog nad kształtem współczesnej kultury i zadaniami, jakie stoją przed instytucją kultury w dynamicznie zmieniającym się, drgającym zmianami, trudnym do jednoznacznego i uporządkowanego poznania świecie”

Raport, obok analizy potrzeb i oczekiwań odwiedzających, czy budowania kapitału społecznego przyniósł też m.in unikalną analizę ekonomiczną: skutków działania  Centrum na rozwój regionu. Należy tu zaznaczyć, iż Europejskie Centrum Bajki stanowi nie tylko obiekt edukacyjny, rekreacyjny, ale także instytucję doskonale promującą województwo świętokrzyskie oraz  powiat buski. Jest ważną destynacją turystyczną. W latach 2010 – 2016 liczba osób, które odwiedziły ECB wyniosła łącznie 1.062.000. (W roku 2016 liczba gości wynosiła 175.000)  Dominującą grupą byli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Biorąc pod uwagę liczbę turystów odwiedzających ECB w poszczególnych latach można oszacować także strumień wydatków generowanych przez osoby odwiedzające ECB. W roku 2016  wyniosły one 17,5 mln zł.

Trzeba jednak podkreślić, że pozytywne efekty „inwestowania” w kulturę mają charakter długofalowy, dochody rzadko pojawiają się natychmiast po poniesieniu wydatków, a zatem są trudniejsze do dostrzeżenia i docenienia. Trzeba też czasu, aby poszczególne grupy społeczne i indywidualni członkowie społeczności lokalnej znaleźli sposób na wykorzystanie możliwości, jakie dla nich osobiście stwarza ECB.

Raport „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, jest jedną z pierwszych w Polsce prób interdyscyplinarnego zbadania i opisania relacji zachodzących pomiędzy światem kultury symbolicznej, a systemem społeczno-ekonomicznym. I kolejnym krokiem po realizowanym w latach 2014-2015 projekcie badawczym „Koziołek Matołek zmienia.” Przy Centrum Bajki działa bowiem Instytut Bajki, platforma łącząca naukowców, studentów, pasjonatów i miłośników baśni. Poza pełnieniem roli spoiwa łączącego różnorodne akcje w sferze kultury, Instytut inicjuje i realizuje kolejne projekty. Drugi, kompleksowy, właśnie się zakończył. W jego trakcie odbywały się opisywane przez nas wcześniej panele dyskusyjne.

Raport: Koziołek Matołek rozwija i uczy

Zapraszamy na panel ekspercki – „Koziołek Matołek rozwija i uczy”

Zapraszamy na panel ekspercki

Czy bajka może budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na te i inne pytania uzyskamy odpowiedź 19 listopada podczas uroczystego podsumowania projektu: „Koziołek Matołek rozwija i uczy” oraz panelu eksperckiego zorganizowanych przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Projekt, realizowany w latach 2016 – 2017, penetruje „pozytywne oddolne zjawiska zachodzące w kulturze na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki i postaci Koziołka Matołka”. Wyjaśnia czy Koziołek Matołek jest bohaterem żywotnym, czy inspiruje i integruje mieszkańców, ludzi kultury (artystów, ekspertów, studentów kierunków artystycznych), animatorów życia społecznego, pracowników ECB i innych interesariuszy wokół przestrzeni Centrum Bajki? Czy ma wpływ na socjalizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze? No i najważniejsze – jakie są potrzeby i oczekiwania odbiorców inicjatyw ECB?

Spotkanie, które odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK (przy ul. Świętokrzyskiej 21, w sali 2/26, w godz. 10.00 – 12.00)  otworzy dyrektor ECB Karolina Kępczyk wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, który podzieli się doświadczeniem pracy w samorządzie i relacjami z instytucjami kultury.

Projekt podsumują: dr hab. Rafał Kasprzak (SGH), dr hab. Beata Mazurek-Kucharska (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i dr Ana Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.). A w roli ekspertów wystąpią:  dr Janina Kowalik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Katarzyna Pałka – Wszechnica Świętokrzyska, dr Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Zapraszamy na panel i do dyskusji!

 

 

„Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

23 maja 2017

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Cieszyn, ul. Bielska 62

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań WEiNoE UŚ zapraszają do czynnego i biernego udziału Studentów, Doktorantów, Pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”, która odbędzie się 23 maja 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Pragniemy przypomnieć wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Organizatorzy Konferencji Naukowej:

Opiekunki KNEM:
dr hab. Barbara Grabowska
dr Barbara Chojnacka-Synaszko

Koordynatorzy Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii

Termin zgłaszania uczestnictwa mija 7 maja 2017 r.

Opłata za catering oraz materiały konferencyjne wynosi 70 zł.
Opłatę należy przesłać na konto bankowe Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej do 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego oraz nie później niż dnia 10 maja 2017 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania do udziału w Konferencji.

● Konto dla uiszczenia wpłaty:
83 2490 0005 0000 4600 9215 4170 Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
z dopiskiem „Bajka, Cieszyn 2017”

● Kontakt do Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii
E-mail: konferencja.bajka@gmail.com
Telefon: +48 730 501 494
Strona Konferencji na Facebook: www.facebook.com/events/251712395277884

● Informacje o noclegu:
– Pokoje hotelowe Domu Studenta DSN
43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8
tel. 33 854 6120 – recepcja
– Zajazd Academicus – Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Paderewskiego 6
tel. 33 854 6464 – recepcja
www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn

Źródło: http://unikonferencje.pl/konferencja/7413-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bajka-i-basn-udzial-w-rozwoju-dziecka

 

Koziołek Matołek

i
inne bajkowe zwierzęta

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do zapoznania się z publikacją „Koziołek Matołek
i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury” pod redakcją Moniki Bator,
Barbary Gierszewskiej oraz Karoliny Kępczyk.

Publikacja zawiera zbiór artykułów pokonferencyjnych z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Koziołek Matołek i inne Bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury”, która odbyła się
w dn. 2 października 2015 r. w Kielcach. Na publikację składa się 19 referatów na temat konkretnych postaci w bajkach dawnych i współczesnych.

Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury to zbiór kilkunastu artykułów autorstwa naukowców, doktorantów i studentów, który stanowi, mam taką nadzieję, niebagatelny głos przekonujący o uniwersalności postaci ze świata fauny w literaturze i innych tekstach kultury skierowanych do dzieci. Badacze dali tym samym dowód, że mają rozległe kompetencje naukowe, a ich wypowiedzi można określić jako oryginalne i ważne. Autorzy okazali się otwarci na nowe tytuły i twórców, chętni do analiz porównawczych, kreatywni w pomysły i postulaty, jak zachęcić najmłodszych do lektury w ogóle, a także jakich argumentów, technik i narzędzi użyć, aby zapoznać dzieci z klasyczną bajką, baśnią, komiksem, filmem oglądanym w kinie. Okazuje się bowiem, że w czasach komputera i sieci, wszechobecnych ekranów, niełatwo skłonić „milusińskich” do wyboru oferty kulturalnej z czasów… ich rodziców i dziadków. A  jednak – na co wskazywali autorzy prac tu publikowanych – wciąż przemawia ona do wyobraźni dzieci, warto więc badać tę spuściznę, przypominać kanoniczne teksty literatury i kultury (jak np. Przygody Koziołka Matołka), zestawiać je z aktualnie powstającymi i czerpać różnorakie inspiracje i korzyści dla rozwoju dzieci.

                                                                           (dr hab. prof. UJK Barbara  Gierszewska)

Zapraszamy do lektury!

Publikacja do pobrania:card-pdf-3

Koziołek zmienia świat

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na wszystkie te ciekawe pytania uzyskamy odpowiedź 16 października 2016 r. podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka – czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”.

Panel odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Centrum Bajki(sala kinowa), a w roli ekspertów wystąpią: dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski) mgr Jacek Kowalczyk  – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)oraz mgr Łukasz Nogowczyk (CEO, Doradca ds. operacyjnych w korporacjach). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.31

Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Bajki, legendy i podania kaszubskie

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Uniwersystet Gdański zapraszają do udziału w konferencji „Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś”.

bajki-kaszuby-konferencja2016-1
PROGRAM
Moderator: prof. UG, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski
10.00 – Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański, Polska Kaszubskie bajki z „Gryfa”
10.20 – Violetta Wróblewska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Bajka ludowa na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku
10.40 – Dejan Ajdačić, Uniwersytet w Kijowie, Ukraina, Diabeł w bajkach kaszubskich na tle literatury słowiańskiej
11.00 – Adela-Kuik Kalinowska, Akademia Pomorska, Polska, O bajkowych pierwowzorach literatury kaszubskiej. Wprowadzenie do problematyki.
11.40 – Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska, Polska. Floriana Ceynowy próba baśni romantycznej
12.00 – Danuta Stanulewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, Barwy w bajkach kaszubskich
12.20 – Janko Ramač, Uniwersytet w Novim Sadzie, Serbia
Porównanie obyczaju kaszubskiego z obyczajem rusińskim związanych z weselem u Rusinów
i Kaszubów
12.40 – Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański, Polska, Bajka kaszubska w edukacji. Podsumowanie projektu działań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego i kaszubskiego
w szkołach pomorskich

„BAJKI, LEGENDY I PODANIA KASZUBSKIE – DAWNIEJ I DZIŚ”,
3 listopada 2016 r., 10.00, w Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

 źródło: www.nck.org.pl

Bajki i baśnie japońskie

Muzeum Sztuki i Techniki Muzeum Manggha zaprasza do wspólnego czytania bajek i baśni japońskich.

Projekt Bajki japońskie został przygotowany z myślą o najmłodszej publiczności. Polega on na prezentacji literatury japońskiej – bajek, baśni i legend.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) najmłodsi zwiedzający Muzeum wraz z opiekunami zapoznają się z japońskimi bajkami. Po przeczytaniu kilku tekstów biorą udział w dopasowanych do tematu bajek warsztatach: origami, kaligrafii, tworzenia pieczątek, zabawy w oparciu o japońskie techniki plastyczne. Spotkania odbywają się w różnych przestrzeniach Muzeum Manggha – holu głównym, galerii, sali wystaw zmiennych – na specjalnie przygotowanych dywanach lub matach japońskich wraz z kolorowymi poduszkami. Miejsce jest zawsze tak pomyślane, by rodzice mogli usiąść wraz z dziećmi lub obok nich. Po spotkaniach organizatorzy zapraszają na czarkę japońskiej herbaty i słodycze.

Najbliższe spotkania:  4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia.

źródła: http://manggha.pl/eventcycle/17
http://www.rodzinny-krakow.pl/wydarzenia-w-krakowie/muzea/5580-bajki-i-basnie-japonskie-2016

Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cieszyn, 24 maja 2016 r.

Koło Edukacji Międzykulturowej działające na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach ma zaszczyt zaprosić P.T. Studentów i Doktorantów oraz Pracowników naukowo-dydaktycznych różnych kierunków humanistycznych do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka”.

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów pedagogiki, psychologii, etnologii, filologii polskiej oraz innych kierunków humanistycznych, nauczycieli oraz rodziców. Tematem przewodnim konferencji będzie przypomnienie dużej wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmowane będą do 15 maja 2016 r., w przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów.
Opłata konferencyjna:
Studenci – 30 zł
Doktoranci, adiunkci – 40 zł
Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przesłana do 17 maja 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy (link poniżej) należy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl

https://www.dropbox.com/s/8x6vuzvx8dqnb1q/ankieta%20ucz.bajka_basn.docx?dl=0

Kamishibai

Kamishibai to niezwykła forma pracy z dziećmi. Za pomocą niepozornej, drewnianej skrzynki wypełnionej ilustracjami, przenosimy dzieci do świata baśni i fantazji. Skrzynka butai staje się ramą, która pozwala w pełni skupić się na opowieści i obrazach jej towarzyszących – mówi Ula Ziober ze Stowarzyszenia Zielona Grupa z Konina

Kamishibai (kami=papier, shibai=sztuka) wywodzi się z Japonii. Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy. Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści.

Stowarzyszenie Zielona Grupa prowadzi mini wydawnictwo, w którym od dwóch lat ukazują się Bajki Kamishibai. Wśród tytułów można znaleźć pięć opowieści z cyklu „Bajki świata”. Są to teksty oparte na tradycyjnych podaniach i legendach z różnych stron kuli ziemskiej. W epoce komiksowych superbohaterów, ratujących świat za pomocą elektronicznych gadżetów, postaci ze starych baśni, ich przygody nabierają zupełnie nowego znaczenia. Zwłaszcza bajki prymitywnych kultur afrykańskich, czy australijskich mimo swojej prostoty  niosą ze sobą głębokie przesłanie, podkreślając znaczenie przyjaźni, miłości i lojalności.

Do tej pory w serii „Bajki świata” ukazały się następujące tytuły:
„Ogród Niebios” – bajka japońska, która opowiada historię miłości księcia Haitamagasuku i księżniczki Tamanonimo. Po śmierci ukochanej żony, zrozpaczony książę postanawia odnaleźć jej duszę i sprowadzić ją z powrotem na ziemię. Czeka go wiele przygód i niebezpieczeństw, ale jego wytrwałość i cierpliwość zostaje oczywiście odpowiednio nagrodzona.
„Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie” – jedna z baśni opowiedzianych przez księżniczkę Szeherezadę, opowiadająca o trzech braciach, którzy wyruszają w podróż w poszukiwaniu daru dla sułtana. Morał opowieści skupia się na tym, że najważniejszych rzeczy często nie jesteśmy w stanie dokonać w pojedynkę. Bajka tak samo jak wszystkie opowieści Szeherezady ma formę otwartą, bez jednoznacznego zakończenia, co daje możliwość kontynuowania jej razem z dziećmi.
„Bajka o złotym jajku” – rosyjska opowieść dla najmłodszych o tym, co w życiu jest najważniejsze. Okazuje się, że złoto, którego pragnie tak wielu ludzi wcale nie musi oznaczać szczęścia, a czasami potrzeba bardzo niewiele, by prowadzić proste i uczciwe życie.
„Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla” – australijska opowieść o tym jak piętnuje się złe uczynki i nagradza dobre. Bajka pełna niezwykle kolorowych i sugestywnych obrazków inspirowanych sztuką Aborygenów.
„Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem” – legenda Indian z plemienia Irokezów.  Wychowany wśród kur i kogutów orzeł odkrywa swoją prawdziwą naturę. Wówczas staje przed trudnym wyborem: podążać za marzeniami, czy zostać z rodziną… Przy tej bajce można razem z dziećmi snuć rozważania o tym, czy warto marzyć i jaką cenę musimy czasem zapłacić za spełnianie marzeń.

Bajki Kamishibai są punktem wyjścia do dyskusji, a także warsztatów, podczas których dzieci dowiadują się więcej na temat kultury, sztuki i życia w innych regionach. Edukacja międzykulturowa zapobiega ksenofobii. – Dlatego właśnie edukacja międzykulturowa, prowadzona już w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, jest tak istotna – podsumowuje Ula Ziober.

 Stowarzyszenie Zielona Grupa powstało w 2013 roku. Tworzą je osoby, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi: animatorzy, nauczyciele, instruktorzy harcerscy. W swoich działaniach koncentrują się na trzech obszarach:

  • Rozwijanie wydawnictwa – aby dostarczać wartościowe i atrakcyjne wizualnie Bajki Kamishibai, tak aby inni również mogli z nich korzystać.
  • Promowanie metody Kamishibai – organizowanie spotkań zarówno dla dzieci jak i dla animatorów, tak by pokazać skuteczną metodę pracy z dziećmi.
  • Ciągłe działanie z dziećmi i dla dzieci – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, realizacja projektów.

(Źródło: zielonagrupa.pl)