dr PAULINA FORMA

dr Paulina FormaDoktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obszary i zainteresowania badawcze to: społeczno-edukacyjne problemy wielodzietności widziane w perspektywie socjalnej i innowacyjnej oraz socjalizacja i inkulturacja dzieci i młodzieży. Obok tradycyjnego charakteru zagadnień społecznych omawia towarzyszące im inne, posługując się w tym celu różnorodnymi wskaźnikami w skali mikro i makro. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne Edukacyjne i Artystyczne, kierownik i współrealizatorka kilku projektów unijnych, badawczych, wdrożeniowych i innowacyjnych zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu animacji społeczno-kulturowej i dramy, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki rodziny, społecznej i teorii wychowania itp.